Fågellokaler

I ett försök att underlätta för natur- och fågelintresserade har en sammanställning av landskapets mest kända fågellokaler gjorts.

Sammanställningen utgörs av ca 20 lokaler där avsikten har varit att få med lokaler från så många olika biotoper som möjligt samt täckning över hela året. Tonvikten lagts på hur man hittar, bästa tid för besök etc. Rubrikerna är därför ”att hitta”, ”biotop”, ”fågelliv” samt till vissa lokaler ”bra att veta”. Vårt landskap har flera fina urskogsreservat och här är det i första hand de största eller kanske mest lättbesökta som tagits med. I samband med beskrivningarna av en del av lokalerna, förekommer begreppet Natura 2000-område. Helt kort är det områden inom EU som är upptagna i ett nätverk av skyddsvärd natur.

Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens webbsidor ger också många bra tips på fina naturområden. På sidorna finns samtliga naturreservat, biotopskydd, nyckelbiotoper, naturvårdsavtal etc. att finna.

I ”karusellen” här under kan du klicka på namnet på varje lokal för att läsa om dem.

Intåg till Stornäset