Fågelskydd

Fågelskydd en central fråga

Fågelskyddsfrågor har sedan föreningen bildades alltid haft en central roll inom MOF:s verksamhet. Att arbeta för att ge vissa fågelarter eller områden skydd, har alltid funnits med på agendan. Sedan länge finns även en särskild fågelskyddskommitté inom föreningen.

 

MOF som remissinstans

MOF är idag en remissinstans till Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunerna i landskapet.
I länsövergripande fågelskyddsärenden samarbetar vi med Ångermanlands-, Gävleborgs- och Jämtlands ornitologiska föreningar.

 

Vad är fågelskydd?

Vanliga fågelskyddsärenden handlar ofta om yttranden om olika exploateringar som tex vindkraft, grustäkter, master etc och om det kan påverka fågelfaunan negativt. Vi lämnar även yttranden på skyddsjaktbeslut på olika fågelarter samt svar till kommunerna vad avser översiktsplaner och Länsstyrelsen vid bildande av nya naturreservat samt ändringar i dess föreskrifter eller skötselplaner.