Inventering

Inventering är att räkna fåglar

Att räkna fåglar på något vis har alltid förekommit bland ornitologer, oavsett om det har varit med ett skyddsperspektiv, vetenskapligt eller privat syfte. I Sverige var det främst under 1950-talet som det drog igång på allvar. Då publicerades upprop i Vår Fågelvärld (VF), där medlemmarna ombads rapportera iakttagelser av specifika arter för att en bedömning av populationerna skulle kunna göras utifrån dessa. Det var även vid denna tid som man på Lunds universitet initierade provytor över hela landet. Sedan dess har det rullat på och idag finns en uppsjö av inventeringar. Men nämnas bör att Sverige har världens längsta sammanhållande statistik på fågelinventering. Vid någon av våra stora ringmärkningsplatser har man samlat information i dryga 100 år.

 

Regionala inventeringar

I Medelpad är det väl främst inventeringsprojektet Svensk fågelatlas som avslutades i mitten på 1980-talet som var det gigantiska arbetet att kartlägga fågelfaunans utbredning i landskapet.  Sedan drygt 40 år räknar frivilliga och kunniga ornitologer genom Svensk fågeltaxering antalet fåglar på flera hundra lokaler runt om i Sverige, både sommar och vinter. 

 

Övervaka trender 

Om räkningarna utförs på samma sätt varje år kan jämförelser göras mellan åren om hur antalet fåglar i Sverige ökar eller minskar. I Medelpad finns tretton stycken så kallade standardrutor men inom Svensk fågeltaxering finns även flera personligt lagda rutter som genomförs alla tider på året och dygnet.

 

Fördjupade artinventeringar

Fördjupade artinventeringar av enskilda arter och av artgrupper i alla typer av landmiljöer samt i våtmarker har skett i många år. Det kan vara på initiativ av BirdLife Sverige där de så kallade Riksinventeringarna har varit styrande under många år. Flera regionala initiativ finns också och dessa kan vara egeninitierade eller påkallade genom särskilda uppdrag av myndigheter. Exempel på arter som följts metodiskt eller återkommande är kungsörn, ortolansparv, berguv, skrattmås, sångsvan och svarthakedopping.