Jaktfrågor

MOFs inställning till fågeljakt

MOF är inte motståndare till jakt som sådan, däremot anser vi att jakten skall anpassas till fåglarnas ekologiska krav. MOFs utgångspunkt är att alla i Sverige naturligt förekommande fågelarter skall vara fredade året runt, såvida de inte är att betrakta som jaktbara, d.v.s. jagas för konsumtion och tål en beskattning. För samtliga arter bör gälla att de skall vara fredade under häckningsperioden. Dessa krav uppfylles inte för alla arter då vissa arter får jagas hela året ”för att förebygga skador”.

 

 • Jakt får endast ske på arter/populationer som tål beskattning.
 • Alla fågelarter skall vara fredade under häckningstiden.
 • Jakt får ej ske inom områden som är avsatta till skydd för fågellivet om jakten motverkar syftet med skyddet av området.
 • Jakt får ej leda till skadeskjutning eller annat långvarigt lidande för fågeln.
 • Jakt får ej innebära risk att andra arter eller exemplar än de som avses drabbas.

 

MOFs policy om skyddsjakt på fågel

 • Föreningen skall verka för att andra metoder än skyddsjakt kommer till användning då fåglar åstadkommer dokumenterad skada.
 • Inget tillstånd till skyddsjakt bör lämnas innan andra metoder provats.
 • I stället för skyddsjakt skall det finnas möjlighet att få ersättning för påvisad skada som det ej kan anses rimligt att näringsidkare själv ska stå för.
 • Föreningen motsätter sig all form av giftanvändning i samband med skyddsjakt.
 • Sanitär olägenhet som orsakas av fåglar bör åtgärdas med andra metoder än jakt.
 • Myndighet som ger tillstånd till skyddsjakt skall följa upp och utvärdera effekterna av denna.

 

Allmänna jaktider på fåglar i Västernorrland hittar du i PDF-filen här nere.