Lörudden

Att hitta hit

Från Sundsvall åker man E4:an söderut till Njurundabommen. Tag av till vänster och följ skyltningen mot Lörudden (knappt 20 km). Goda parkeringsmöjligheter finns tack vare en väl tilltagen P-plats nära allmänna vägens slut. Den bästa platsen för sträckobservationer finns vid fyren, men även klipporna ca 4-500 m norr därom ger bra utsikt, framförallt vid sydsträcket.

 

Biotop

Lörudden var tidigare ett betydande fiskeläge. Idag har den verksamheten avtagit alltmer. Förutom ett mindre antal fast boende finns ett flertal sommarstugor. En hel del öppna marker är insprängda i bebyggelsen, vilket ger bra rastmöjligheter för tättingar. Kring parkeringen utbreder sig en del sanka, örtrika marker. I övrigt dominerar barrskogen direkt väster om fiskeläget. Närmast stranden finns dock ett mindre lövskogsparti.

 

Fågelliv

Denna lokal är i första hand ett bra ställe att studera sträckande fåglar. I normala fall brukar det kunna vara idé att börja studera vårsträcket under första halvan april, med arter som t ex sånglärka, bofink och ängspiplärka. Under andra halvan av denna månad och början av maj kan mycket tättingar gå ned för att rasta, framförallt om det blir dis och dimma. Sjöfågelsträcket tilltar allt eftersom, med t ex lommar, flera arter sim- och dykänder, måsar och tärnor. Andra halvan av maj kan vara en intressant tid här med chans på diverse rara arter. Höststräcket kan, vid rätt väderlek, inledas med ett fint vadarsträck under slutet av juli och då med t ex kust- och kärrsnäppa, myrspov och kustpipare. Men då gäller det att ha koll på väderförutsättningarna, i och med att dessa kan passera på 1-2 dagar. Under september kan ibland ett imponerande simandssträck (framförallt bläsand) ses. Vissa år passerar även flockar med prutgäss kring slutet av månaden. Labbar och alkor är andra fågelgrupper som nu kan noteras. Oktober är framförallt dykändernas månad (svärta, sjöorre och alfågel). I likhet med Åstholmen är Lörudden en bra indikatorlokal för invasionsarter. Senhöst/vinter kan vara intressant så länge det är isfritt och med t ex övervintrande dykänder, havsörnar m m. Många för våra trakter sällsynta arter har observerats här.