Viknäset

Att hitta hit

Viknäset är beläget i Ljungan mellan Fränsta och Ljungaverk. Området nås bäst från E14. Vid skylt Vikbron tar man av mot söder och når efter ca 200 m gamla E75. Här kan man antingen åka österut, varvid skyltningen till Vikbron följs, eller västerut till Byforsbron. Mellan Byforsen och Vikbron finns stigar på båda sidor av Ljungan. Själva Viknäset nås via en stig på den södra sidan.

 

Biotop

Genom vattenkraftsutbyggnaden är vattenföringen i Byforsen normalt låg. Kring Vikbron finns grunda områden med relativt rik vegetation. Biotopen kring älven är tämligen omväxlande med åkrar, träddungar och buskrika områden. Tack vare strömmande vatten bildas isfria områden tidigt om våren. Genom dygnsreglering av kraftverket fryser dock älven ofta igen när inget vatten släpps igenom, vilket medfört att lokalen blivit sämre framförallt på senhösten.

 

Fågelliv

I samband med islossningen anländer knipa och storskrake, tätt följda av sång- och knölsvan, bläsand och kricka. Tidiga observationer av tofsvipa, storspov och vitfågel brukar kunna göras här. Trana och ljungpipare födosöker på de omgivande åkrarna. Varje vår ses storlom, grönbena, gluttsnäppa och skäggdopping. Blå kärrhök jagar nästan varje år vid Hångstaselet under vårflyttningen. Bland regelbundet häckande arter kan nämnas rosenfink, ortolansparv, kanadagås, sävsparv, drillsnäppa m fl. Tillfälliga häckare är horn- och pärluggla, tornfalk och törnsångare. Håll även utkik efter forsärla som sedan några år häckar i närheten. På hösten samlas svanar, kanadagäss och änder i området innan de tvingas bort av isen. Vintertid finns det ofta någon strömstare som letar husmask i de rännilar som finns kvar i Byforsen.