Klampenborgs naturreservat

Att hitta hit

Från Sundsvall åker man E4:an söderut till Kvissleby. Sväng vänster och passera Harabergsbron över Ljungan. Alldeles efter bron finns en skylt ”Naturreservat” till vänster. Efter ca 3 km tar man åter vänster och kör några hundra meter, där en väl tilltagen parkeringsplats finns. Reservatet får endast besökas till fots och en mindre väg leder in till de centrala delarna.

 

Biotop

Från 1860-talet och fram till 1930-talet utgjorde Klampenborg ett sågverkssamhälle. Under denna epok planterades mycket ädellövträd kring vissa av gårdarna. Idag finns inget av bebyggelsen kvar, men desto mer av den fina lövskogen som spridit sig i större delen av området. Dominerande trädslag är alm och lönn. Den nordligaste delen av halvön hyser dock en del barrskog.

 

Fågelliv

Den rika tillgången på ädellövträd har medfört att området är ett eldorado för i första hand tättingar. Arter som kan höras är tex svarthätta, grön- och härmsångare samt rosenfink. Sedan några år tillbaks häckar, den hos oss fåtaliga, skogsduvan med något par. Göktyta och mindre hackspett finns också goda möjligheter att få se, liksom någon eller några, oftast överflygande stenknäckar. Bland nattsjungande arter kan i första hand näktergal nämnas.