Skrängstasjön

Att hitta hit

Sjön är belägen knappt 20 km söder om Sundsvall, på östra sidan av E4:an. Lämpligaste vägen att nå sjön är att i Njurundabommen lämna E4:an och ta till vänster mot Skedlo. Efter att ha åkt ett par km har man sjön på höger hand. En liten grusväg skyltad Fågeltorn leder ner till en liten parkering. Skyltningen fortsätter på andra sidan järnvägen. Man kan även spana av sjön från södra sidan. En mindre väg leder ner från vägen till Skatan/Galtström och slutar vid Ovansjöparken. Därefter en kortare promenad ned mot sjön. Slutligen så kan även västra sidan vara ide att besöka, framförallt vid lyssning efter nattsjungande arter. Denna nås genom att lämna E4:an vid Myre centrum.

 

Biotop

Skrängstasjön är en slättsjö med i vissa partier rejäla vassruggar. På flera ställen går jordbruksmarker ned mot sjön och på andra är lövskogen dominerande. I den nordligaste delen finns några sankare partier utefter stranden. Sjön har stort genomflöde, vilket medför att isen går upp tidigt på våren vid in- och utlopp.

 

Fågelliv

Fågelsäsongen vid Skrängstasjön startar i allmänhet under mitten-andra halvan av mars, då de tidigaste vårfåglarna (sångsvan, stare, tofsvipa, sånglärka och ringduva) anländer. Åkrarna kring sjön blir i allmänhet snöfria kring mitten av april. Denna tid på året kan antalet rastande och förbisträckande fåglar vara stort. Under andra halvan av april når rovfågelsträcket sitt maximum med vråkar, hökar, blå kärrhök och flera falkarter, men även någon enstaka havs- eller kungsörn. Förutom rastande änder och vadare och det ibland fina rovfågelsträcket kan nämnas att trana under senare år setts i allt större antal (max 300 ex/dag hittills). En bit in i maj avtar antalet rastande fåglar ganska snabbt, men artantalet kan fortfarande vara högt och med intressanta arter som t ex dvärgmås och lärkfalk och vissa år även dubbelbeckasin. Efter det att vårsträcket ebbat ut är det som nattsångarlokal sjön drar. De allra bästa områdena för detta finns vid sjöns västra sida, vid Myre. Här hörs tämligen regelbundet någon kärr- eller gräshoppsångare, ibland även någon busk- eller flodsångare. Vattenrall och småfläckig sumphöna hörs vissa år i norra delen av sjön. Bland häckande fåglar kan nämnas t ex sävsångare (flera par), och hornuggla (vissa år). Under de allra senaste åren har även brun kärrhök tillkommit som häckfågel. Under hösten är Skrängstasjön inte lika välbesökt, men ringmärkning har visat att en hel del olika tättingar rastar, med arter som t ex blåhake och emellanåt videsparv. Vissa dagar och vid rätt väderlekstyp, kan även rovfågelsträcket vara hyggligt.