Stornäsets Naturreservat

Att hitta hit

Stornäset är beläget på nordöstra delen av Alnön, ca 10 km från Sundsvall. Skyltning till reservatet finns när du kommit ut på ön. Från en mindre parkeringsplats leder en fin stig ned mot reservatet som är spångad över de blötaste partierna. Stigen slutar ute på udden men drygt halvvägs ned leder en skyltad spång till vänster mot norra delen av reservatet.

 

Biotop

Hela nordöstra delen av Alnön utgörs av långgrunda stränder, med på vissa ställen strandängar. Ytterst på Stornäset finns en stor sandrevel. Innanför de långgrunda stränderna utbreder sig en tät gråalskog.

 

Fågelliv

Stornäset är i första hand en rastlokal av rang. Vårsäsongen startar ofta kring mitten av april med de första simänderna (framförallt bläsand och kricka). Kort därefter anländer de första vadarna (strandskata, större strandpipare, skogssnäppa m fl) i mindre antal. Mängden rastande fågel är ofta avhängigt av väderleken. Men normalt är antalet rastande simänder som störst under slutet av april. Ett tag in i maj är det vadarna som sätter sin prägel på området. Många olika arter kan då ses rasta. Arter som brukar kunna ses i större antal är t ex gluttsnäppa och grönbena. Under senare år har rastande fjällgås (max 35 ex) blivit en specialitet under maj. Mot slutet av maj/början av juni kan man med lite tur få se myrsnäppa eller smalnäbbad simsnäppa. Bland häckfåglar på Stornäset kan nämnas stenknäck, härmsångare och rosenfink. Höstsäsongen inleds ofta kring mitten av juli med sydflyttande vadare. Vissa år och vid rätt väderlek kan det arktiska inslaget vara påtagligt med arter som t ex kustsnäppa, kustpipare och spovsnäppa. Under sensommaren är skräntärna och dvärgmås regelbundna arter här. Kring månadsskiftet augusti/september rastar ibland åtskilliga rödstrupiga piplärkor, ibland även lappsparv. Vadarsäsongen avslutas ofta kring mitten av oktober och då fåtaligt med arter som t ex kustpipare och dvärgbeckasin. Under senhösten finns ofta ett antal sångsvanar kvar liksom någon enstaka varfågel. På Stornäset har genom årens lopp observerats ett stort antal ovanliga arter och många för Medelpad förstafynd har gjorts här.

 

Bra att veta

Reservatet är ett Natura 2000-område.