Vad ska rapporteras

  • Naturvårdsarter, dvs arter som är extra skyddsvärda och skyddade enligt lag (markerad med S och B i Artskyddsförordningens bilaga 1) eller anses hotade enligt den svenska rödlistan.

  • Alla för landskapet nya arter och raser. Dessa skall alltid åtföljas av en utförlig beskrivning. Obs! Detta gäller alltid de tio första fynden av samtliga arter eller raser.

  • Alla arter, med angivna förbehåll, enligt rapportmallen.

  • Äldre observationer som tidigare ej rapporterats.

  • Märkliga observationer (gäller alla arter). Det kan gälla till exempel ovanligt tidig ankomst eller sen bortflyttning, övervintrande »flyttfåglar», större ansamlingar, udda beteenden m.m. Även frekvensuppgifter om arter som observerats ovanligt många eller få gånger under en säsong är av intresse. Noteringar om större ansamlingar av s.k. invasionsarter (mesar, hackspettar, korsnäbbar, siskor och ugglor). Sträcksiffror bör likaså inrapporteras. 

 

När du rapporterar sk, naturvårdsarter kan någon av dessa vara upptagna på artdatabankens lista över skyddsklassade arter. Det innebär att dessa kommer att döljas för publik visning men kan ses av rapportör, eventuella medobservatörer och under vissa förutsättningar behöriga personer i samband med naturvårdsarbete eller forskning.

 

Artportalens automatiska skydd träder in när du väljer någon av de 20 första aktiviteterna (häckningskriterier) för ditt fynd. Om skyddet trätt in ser du det i granskningsläget som en symbol i form av ett överstruket öga. Om du är osäker kan du även dölja ditt fynd genom att ange ett datum i rapportformulärets fält för “Skydda t.o.m.” som finns under fältet för privat kommentar. Som ett tredje alternativ kan även rapportkommittéen gå in och dölja fynd om de finner det motiverat.

 

Fynduppgifter för skyddsklassade arter hanteras enligt gällande sekretesslagstiftning (OSL). Skyddsklassningen görs av ArtDatabanken i samråd med expertkommittéerna.

 

Kontakta oss

Är du tveksam eller har funderingar kontakta oss i rapportkommittéen så hjälper vi dig, det är bl.a. det vi är till för. Kontaktuppgifter finns under rapportkommittén, i menyfliken “Rapportera fåglar”.

 

Vi tackar på förhand för din medverkan.