Stadgar

Lavskrika. Foto: Michael Englevid

Gällande Stadgar

Stadgar för Medelpads ornitologiska förening hittar du här.
Stadgarna antogs vid föreningens årsmöte 2007-02-26.

 

Förslag

Ändring av föreningens stadgar ska för att träda i kraft antas av föreningens årsmöte vid 2 på varandra följande årsmöten varav ett kan vara ett extra årsmöte.

 

Förslaget till stadgar som finns under flik 1 nedan antogs vid föreningens ordinarie årsmöte 2018-03-20.

 

Om förslaget till stadgar antas vid det extra årsmötet 2018-11-13 gäller de nya stadgarna från 2019-01-01.

 

Vad förslaget innebär och kommentarer ser du under flik 2 nedan.